Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

O nas

Statut

Fundacja BezMiar

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja BezMiar, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Panią Joannę Szymoniak w Kancelarii Notarialnej w Puławach przy Al. Partyzantów 10 lok.3 w dniu 20 lutego 2013 r.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Góra Puławska.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i celu działania, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Fundacja używa pieczęci i znaków, które wyróżniają je wśród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

facebook_page_plugin
2022  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates