Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

Projekty i Akcje

Biogramy Nowych Ambasadorów Aktywności Kobiet

5 to1

Podczas Konferencji: Debata "Kobieta jest..." Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski nominował kolejne osoby Ambasadorami Aktywności Kobiet. Ich rolą będzie wskazanie do ogólnopolskiego konkursu, osób z terenu województwa lubelskiego, działających na rzecz kobiet.

Przedstawiamy ich w kolejności alfabetycznej, a fotoreportaż z wręczenia nominacji, autorswa Doroty Sitkowskiej, przedstawiamy w naszej GALERII.

Anna Augustyniak fotoAnna Augustyniak

Sekretarz Województwa Lubelskiego
W latach 2010-2014 Dyrektor Kancelarii Marszałka. Pracownik administracji samorządowej
z dwudziestopięcioletnim stażem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zdrowia Publicznego: Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Służby Publicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w Lublinie. Pracowała w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli.

Anna Augustyniak prywatnie jest matką dwóch synów. Wywodzi się z Sobieskiej Woli, małej miejscowości w gminie Krzczonów. Aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne. Bardzo ważne są dla niej kwestie społeczne, dotyczące przede wszystkim poprawy sytuacji pokrzywdzonych przez los dzieci oraz aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych. Propaguje dziedzictwo kulturalne i regionalne, które jest szczególnie bliskie jej sercu. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w działaniach na rzecz miasta i regionu, które są dla niej priorytetem.
Jej zaangażowanie w kultywowanie tradycji zostało dostrzeżone nie tylko na Lubelszczyźnie. Za swoją działalność na rzecz promocji produktów lokalnych i regionalnych została uhonorowana Kluczem do Polskiej Spiżarni- prestiżowym, ogólnopolskim wyróżnieniem za zasługi dla kultywowania dziedzictwa kulinarnego przyznawanym przez Ministra Rolnictwa, Związek Województw RP i Krajową Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Odznaczona Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Honorowym Krzyżem ?Za Wybitne Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej? oraz Srebrną Odznaką
?Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego?.

Teresa Bogacka1Teresa Bogacka

Jest pomysłodawcą i twórcą, a od chwili utworzenia ? Kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Pod jej kierownictwem WSEI osiągnęła status regionalnego lidera wśród szkół wyższych i jednej z wiodących uczelni niepublicznych w kraju.

Pracę zawodową rozpoczynała w administracji państwowej m.in. pełniąc funkcję dyrektora w Międzywojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Lublinie. W latach 1991?1999 w Lubelskiej Szkole Biznesu ? początkowo zastępca dyrektora, w latach 1994?1999 roku wiceprezes zarządu. Od 1999 roku Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ?OIC Poland?, a od grudnia 2013 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Jako Prezes Fundacji utworzyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w październiku 2001 roku.

Od 2001 roku Teresa Bogacka kierując dwiema instytucjami będącymi największymi we Wschodniej Polsce realizatorami projektów szkoleniowych i badawczych zrealizowała ze środków europejskich ponad 100 projektów na kwotę przekraczającą 200 mln zł, obejmując wsparciem kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny i innych regionów Polski.

Powoływana do pełnienia funkcji w podmiotach społecznych i gospodarczych, m.in.: Podkomitet Monitorujący POKL Województwa Lubelskiego, Kapituła Konkursu ?Firma Dobrze Widziana? (BCC), Zarząd Lubelskiego Związku Pracodawców, Regionalny Komitet Sterujący Rozwój Zasobów Ludzkich przy Marszałku Województwa Lubelskiego, Rada Rozwoju Lublina, Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Lublin, Rada Programowa Projektu Systemowego Zarządzanie Zmianą Gospodarczą przy Marszałku Województwa Lubelskiego, Platforma Innowacji i Wdrożeń Krajowej Izby Gospodarczej, Rada ds. Innowacji przy Zarządzie Województwa Lubelskiego, Rada Programowa OHP w Lublinie. Inicjator i Przewodnicząca Kapituły konkursu ?Szkoła Innowacji?.

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność biznesową, społeczną i charytatywną. Najważniejsze odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
w służbie państwu i społeczeństwu (2012) i odznaczenie ?LUMEN MUNDI? ustanowione przez J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Józefa Życińskiego (2010).

Agnieszka GsiorWWWAgnieszka Gąsior - Mazur

Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu

Od 2000 roku do chwili obecnej kieruje największą (zrzeszającą około 300 firm) organizacją biznesową w południowo - wschodniej Polsce.
P
osiada Certyfikat IPMA (International Project Management Association) w zakresie zarządzania projektami. Przez minione 15 lat przemian gospodarczych aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zarówno w Regionie Lubelskim, jak i w kraju czy zagranicą. Swoją działalnością aktywnie wpływa na politykę gospodarczą władz samorządowych i rządowych, zaś z drugiej strony - włącza się w realizację kluczowych celów strategii rozwoju gospodarczego Lublina i Województwa Lubelskiego.

Jest współautorką Programu Promocji Polski Wschodniej, wspierającego rozwój przedsiębiorczości i kooperację firm we wschodnich województwach Polski. Zorganizowała wiele cyklicznych międzynarodowych konferencji. Miedzy innymi Forum Inwestycyjne i Biznes Forum - pod patronatem Ministerstwa Gospodarki RP, misji zagranicznych (Ukraina, Białoruś, Słowenia), projektów promujących doskonałość w biznesie i w otoczeniu biznesu (prestiżowy Program Promocji Firm i Gmin BUSINESS EXCELLENCE) i spotkań gospodarczych.

Obecnie za priorytety swojej działalności uznaje budowanie i rozwijanie sieci multisektorowej współpracy biznes ? nauka - samorząd w przestrzeni innowacji i nowej perspektywy finansowej UE. W tym celu zainicjowała i podpisała umowy z największymi lubelskimi uczelniami i szkołami wyższymi oraz aktywnie współpracuje z lubelskimi samorządami. Dzięki licznym kontaktom z placówkami dyplomatycznymi efektywnie wspiera polskie firmy we wprowadzaniu produktów na rynki międzynarodowe. W ramach LKB inicjowała powołanie Centrum Obsługi Rynków Wschodnich z funduszy PHARE.

Korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia doradza w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowych, w tym funduszy unijnych. Aplikowała do Funduszu Współpracy w ramach programu EQUAL, stworzyła i kierowała projektem przygotowanym dla Euroregionu Bug, finansowanym ze środków PHARE. Realizowała także wniosek do PARP na Międzynarodowe Targi Polska - Włochy - Ukraina.

W ramach działalności LKB bezpośrednio nadzoruje projekty szkoleniowe i edukacyjne, takie jak Akademia Biznesu oraz akcje promujące aktywność kobiet w życiu gospodarczym, w tym coroczny Dzień Kobiet Biznesu.

Iwona Sawulskadr hab. sztuki Iwona Sawulska - prof. nadzw.

Instytut Muzykologii KUL
Dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie od 2015

Aktywność obejmuje działalność estradową, pedagogiczną i animatorską.

Debiutowała w Filharmonii Rzeszowskiej u boku
A. Hiolskiego. Współpracowała z Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie, Filharmonią Narodową w Warszawie, Operą Bałtycką w Gdańsku, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, Filharmonie: Lubelska, Rzeszowska, Łódzka, Zielonogórska, Warmińsko-Mazurską, Filharmonia w Katowicach, i inne.

Prowadzi działalność estradową: bierze udział w prestiżowych koncertach i festiwalach ? m. in. w Wiedniu zaprezentowała recital pieśni słowiańskich; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie; Muzyczny Festiwal w Łańcucie; Festiwal im. I. J. Paderewskiego w Warszawie; Festiwal Tempus Paschale w Lublinie; Międzynarodowy Festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy; Międzynarodowy Festiwal S. Moniuszki w Kudowie-Zdroju i wielu innych. Współpracuje z takimi kompozytorami, jak: Andrzej Nikodemowicz, Paweł Łukaszewski, Mariusz Dubaj, Stanisław Moryto, Edward Pałłasz, Miłosz Aleksandrowicz, którzy powierzają jej partie solowe w prawykonaniach ich dzieł. Współpracuje z wybitnymi dyrygentami, orkiestrami symfonicznymi i chórami.
Dokonała nagrań dla Telewizji Polskiej, TV Polonia i Polskiego Radia oraz nagrała dwie płyty:
Love and Passion - z muzyką M. de Falli, M.Ponce, J.Siqueira, E.Pałłasza, dla Acte Prealable
Freude und Trauer der Liebe - z pieśniami R. Schumanna, /z P. Łykowskim/, dla KOCH International Poland.
Sfera badań naukowo ? dydaktycznych obejmuje zagadnienia z historii teatru muzycznego, akustyki muzycznej, interpretacji dzieła muzycznego, międzykulturowego ujęcia muzyki i sztuki w ogóle, funkcji muzyki w życiu publicznym, fizjologii i higieny głosu, zastosowania prawidłowych technik dykcyjnych, oddechowych i ekspresyjnych w świadomej interpretacji tekstu a także muzykoterapii.
Koordynator ds. organizacji inicjatyw kulturalnych Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie; Koordynator i ekspert w zakresie projektów związanych z kulturą ? Towarzystwo Mediów Lokalnych; od 1993r. związana z Instytutem Muzykologii KUL w Katedrze Dydaktyki Muzycznej; Juror konkursów muzycznych.
Otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin ?Za wybitną działalność artystyczną oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury muzycznej?. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Rektora KUL.
Przygotowuje projekty artystyczno - naukowe (m.in. Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia) oraz cykle koncertów popularyzujących muzykę i młodych artystów.
Należy do Forum Kobiet Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin, jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Elbieta WjcikElżbieta Wójcik

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego oddział Lubelski

Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Spożywczych
w Lublinie oraz Sekretarz Stowarzyszenia Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego.

Restauratorka, regionalistka. Od ponad 20 lat odnajduje, rekonstruuje oraz propaguje tradycyjne produkty regionu Lubelskiego. Autorka Książki ?Tradycja na Lubelskim Stole? oraz współautorka książki ?W krainie Lubelskich produktów tradycyjnych?.

Od wielu lat współpracuje z Kołami Gospodyń wiejskich na Lubelszczyźnie promując kobiety wraz z ich ciężką mozolną pracą jaką jest kultywowanie tradycji i kultury poprzez produkty regionalne i lokalne. Integruje również środowisko lokalnych małych producentów aby smaki oraz tradycyjne metody produkcji ?manufakturowe były dostępne dla szerszego grona konsumentów. Współorganizuje wiele działań promujących nasze rodzime produkty podczas festiwali, kiermaszy i targów.

Zdobyła trzykrotnie wyróżnienie ?Perła Smaków? na Targach ?Nasze Kulinarne Dziedzictwo?
w Poznaniu oraz ?Klucz do Polskiej Spiżarni?.

Inicjatorka działań promujących Cebularza Lubelskiego CHOG, jako jedynego produktu
z Lubelszczyzny wpisanego w system znaków Unijnych opisujących produkty
chronione geograficznie.

facebook_page_plugin
2021  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates